Regulamin sklepu

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.pistolrange.pl Klienci są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

Regulamin niniejszy jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.pistolrange.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Klienta wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
PISTOL RANGE

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Dane kontaktowe sprzedawcy
 4. Wymogi techniczne, serwis i bezpieczeństwo.
 5. Korzystanie ze Sklepu
 6. Konto
 7. Złożenie zamówienia
 8. Metody płatności i wydanie produktu
 9. Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży
 10. Prawo odstąpienia od umowy
 11. Reklamacja, Rękojmia, Gwarancja
 12. Dane osobowe
 13. Postanowienia końcowe

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy PISTOL RANGE, dostępny pod adresem internetowym www.pistolrange.pl i prowadzony jest przez Pistol Range Sklep Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzelów 374 P, kod pocztowy 39-331, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000969375, o kapitale zakładowym 50 000 PLN, NIP 8172204974, REGON 521896674.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem tego Sklepu.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu działającego pod adresem www.pistolrange.pl
 4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.pistolrange.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Każdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.pistolrange.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 7. Sklep www.pistolrange.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie wysyła poza granice Polski tych Produktów ze swej oferty, których nie można kupić w Polsce drogą wysyłkową.
 8. W przypadku zakupu określonych Produktów w szczególności broni czarnoprochowej, Klient musi być osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 9. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 10.  Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.pistolrange.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.pistolrange.pl użyte są w celach informacyjnych.
 11. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
 12. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów.

DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 2. Sprzedawca, Administrator Danych Osobowych – Pistol Range Sklep. z o.o. z siedzibą w Chorzelów 374 P, kod pocztowy 39-331, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000969375 , o kapitale zakładowym 50 000 PLN, NIP 8172204974, REGON 521896674.
 3. Sklep Internetowy – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.pistolrange.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia w celu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Klient – każdy podmiot kupujący w Sklepie Internetowym.
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonująca czynności prawnej (zawierająca Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. Konsument w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 6. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – Klient będący osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Konto – funkcja Sklepu Internetowego umożliwiająca Klientowi złożenie zamówienia
  w Sklepie, jak również gromadząca informacje dotyczące danego Klienta o złożonych przez niego zamówieniach, zawartych umowach i etapach ich realizacji.
 8. Formularz rejestracji – funkcja Sklepu Internetowego umożliwiająca Klientowi utworzenie Konta w celu korzystania z wszystkich oferowanych przez Sklep funkcjonalności.
 9. Formularz zamówienia – funkcja Sklepu Internetowego umożliwiająca Klientowi składanie Zamówień (dodawanie Produktów do Koszyka) oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym odbioru i sposobu płatności.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego za pomocą Formularza zamówienia, które bezpośrednio zmierza do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów znajdujących się w ofercie handlowej Sprzedawcy określające w szczególności ich rodzaj i liczbę.
 11. Koszyk – funkcja Sklepu Internetowego umożliwiająca Klientowi ustalenie wybranych przez niego do zakupu Produktów a także umożliwiająca modyfikację danych zamówienia, w szczególności zmiany ilości i rodzaju zamawianych Produktów a także Punktu ich Odbioru.
 12. Produkt – dostępna w ofercie handlowej Sklepu Internetowego rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (za pośrednictwem Sklepu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu (zawierana albo zawarta na odległość) między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Przez Umowę Sprzedaży.
 15. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 16. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Klientowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Klienta adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Sprzedawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

DANE KONTAKTOWE SPRZEDAWCY

 1. Adres Sprzedawcy: 39-331 Chorzelów 374 P
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 887 737 490
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:  PL03 1140 2004 0000 3502 8242 0802
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00 – 17:00

WYMOGI TECHNICZNE, SERWIS I BEZPIECZEŃSTWO

1. Korzystanie z Serwisu, w tym przeglądanie udostępnionego asortymentu oraz składanie Zamówień wymaga:

 1. urządzenia końcowego, umożliwiającego wygenerowanie strony internetowej Serwisu, z dostępem do sieci Internet oraz do działającej przeglądarki internetowej,
 2. aktywnego konta poczty elektronicznej,
 3. włączonej obsługi Plików cookies zgodnie z informacją wynikającą z Polityki Prywatności,
 4. zainstalowania programu FlashPlayer.

2. Sprzedawca informuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

KORZYSTANIE ZE SKLEPU

 1. Sprzedawca za pośrednictwem strony internetowej www.pistolrange.pl umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi drogą elektroniczną przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 2. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 6. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 8. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

KONTO

 1. Założenie i korzystanie z Konta w Sklepie Internetowym jest bezpłatne.
 2. W celu założenia Konta w Sklepie Internetowym przez Konsumenta, należy wypełnić Formularz rejestracji. Podanie następujących danych jest niezbędne dla utworzenia Konta:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość),
  3. adres poczty elektronicznej,
  4. numer telefonu kontaktowego,
  5. datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok),
  6. hasło, które wymaga potwierdzenia.
 3. W przypadku Konta zakładanego przez Klienta innego niż Konsument niezbędne jest podanie:
  1. nazwy firmy Klienta,
  2. adresu siedziby (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość),
  3. adres poczty elektronicznej,
  4. numeru NIP,
  5. numeru telefonu kontaktowego,
  6. hasła, które wymaga potwierdzenia.
 4. Dostęp do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła (logowanie) ustanowionych
  w Formularzu rejestracji.
 5. Klient w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat może usunąć Konto. W tym celu wystarczy wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3 niniejszego Regulaminu.

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wejść w zakładkę Sklep na stronie www.pistolrange.pl
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Rezerwuję i płacę”;
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” by potwierdzić zamówienie,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 7. Produktów koncesjonowanych jak broń i amunicja nie można nabyć drogą on-line. Sprzedaż wyłącznie w sklepie stacjonarnym dla osób, które okażą właściwe uprawnienia. Za pośrednictwem sklepu www.pistolrange.pl Klient może dokonać jedynie rezerwacji.

METODY PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka pocztowa
 3. Przesyłka kurierska
 4. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 39-331 Chorzelów 374P
 5. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 6. Płatność osobiście przy odbiorze
 7. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 8. Płatności elektroniczne
 9. Płatność kartą płatniczą.
 10. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym następuje zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca niezwłocznie po złożeniu Zamówienia potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Sprzedawca potwierdzi otrzymanie Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji przesyłając Klientowi stosowną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. płatności gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 8. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 9. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 10. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 11. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 12. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
 13. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 14. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 15. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 16. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 1. Sklep Internetowy nie udostępnia możliwości płatności przy odbiorze za Produkt z opcją odbioru w Punkcie Odbioru. Jedynym możliwym sposobem płatności jest przedpłata.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu, w szczególności z uwagi na wymogi wynikające z przepisów prawa lub na wyczerpanie zasobów magazynowych.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Klient ten zobowiązany jest zwrócić Produkt, który został mu wydany.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia, w którym Klient wejdzie
  w posiadanie zakupionego Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w jego posiadanie.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, termin wskazany w ust. 1 biegnie od odbioru (wejścia w posiadanie) ostatniego Produktu.
 4. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta oświadczenia przed upływem powyższych terminów.
 5. Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może złożyć za pośrednictwem poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy (dane Sprzedawcy zawarte zostały w § 3 Regulaminu), jak również za pośrednictwem dostępnych na niej formularzy lub formularzy, do których odnośniki znajdują się na stronie internetowej Sprzedawcy. Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle takiemu Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość:
 8. Umowę uważa się za niezawartą.
 9. Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia woli takiego Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy,
  z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że taki Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta powinien zwrócić Produkt osobiście lub dostarczyć go Sprzedawcy, lecz nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Sprzedawca zaleca zwrot osobisty. Klientowi wydany (w przypadku Produktów, których odbiór osobisty miał miejsce w Punkcie Odbioru).
 13. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 14. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 15. Gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 16. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:
 17. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 18. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 19. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 20. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 21. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 22. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 23. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 24. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 25. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 26. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

REKLAMACJA, RĘKOJMIA, GWARANCJA

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się wydać Klientowi rzecz wolną od wad fizycznych i prawnych.
 3. W przypadku wystąpienia wady w kupionym u Sprzedawcy Produkcie Klient ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. W oparciu o wskazane przepisy Klient może żądać obniżenia ceny Produktu, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, żądać wymiany Produktu na wolny od wad, żądać usunięcia wady.
 4. Reklamację można zgłosić pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Klient w reklamacji może zawrzeć m.in. zwięzły opis zgłaszanej wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, swoje dane, oraz wskazanie żądania w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia i do poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku.
 7. W przypadku objęcia Produktu gwarancją, informacje o niej, a także o jej treści i warunkach, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie Internetowym. Warunki gwarancji opisane zostały w oświadczeniach gwarancyjnych gwaranta, które określają obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej.
 8. Podmiotem upoważnionym przez Sprzedawcę do przyjmowania reklamacji z tytułu wady Produktu lub z tytułu udzielonej gwarancji na Produkt, jest Sprzedawca.

DANE OSOBOWE

 1. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do założenia Konta w Sklepie Internetowym, a także złożenia i realizacji Zamówienia.
 2. Dane, które są przetwarzane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu pochodzą od Klienta.
 3. Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda). Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy w ocenie Klienta, przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę narusza przepisy obowiązującego prawa.
 4. Dane Klienta będą przetwarzane przez okres związany z posiadaniem Konta w Sklepie, realizacją i obsługą Zamówienia, wypełnieniem obowiązku podatkowego, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, dane Klienta są przetwarzane do czasu jej cofnięcia.
 5. Odbiorcami danych Klienta mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
 6. Administrator może przetwarzać dane osobowe Klientów celem:
 7. Wykonania czynności, co do których Klient wyraził zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może być w każdym czasie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być udzielona w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego przyzwolenie na przetwarzanie danych, np. zamieszczenie opinii w Sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu.
 8. Wykonania zawartych umów lub podjęcia działań celem zawarcia umowy na żądanie Klientów (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ma to miejsce zwłaszcza w przypadku założenia Konta w Sklepie (z wykorzystaniem danych osobowych określonych w § 6 ust. 1 Regulaminu), dokonania zakupu lub skorzystania z innych usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, zgłoszenia reklamacji lub złożenia przez Klienta oświadczeń dotyczących zawartych umów. Wówczas dane Klientów będą przetwarzane do czasu usunięcia Konta w Sklepie, realizacji zamówienia lub usługi oraz do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
 9. Wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dotyczy to zwłaszcza osób z którymi Administrator dokonał czynności skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego.
 10. Promowania towarów lub usług własnych, prowadzenia korespondencji a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 11. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony, przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego oraz informacja o plikach cookie zawarte są w Oświadczeniu o ochronie prywatności i plikach cookie (ciasteczkach) – PISTOL RANGE pod adresem: www.pistolrange.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ………………………
 2. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 3. Umowa Sprzedaży jest zawierana w języku polskim.
 4. Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących ważnych przyczyn:
  1. zmiana przepisów prawa lub zmiana interpretacji przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów, decyzji administracyjnych, interpretacji, wyjaśnień lub zaleceń wydanych przez właściwe urzędy lub organy, jeśli ma ona wpływ na kwestie objęte Regulaminem;
  2. zmiana sposobu świadczenia usług objętych Regulaminem spowodowana względami technicznymi i technologicznymi, względami bezpieczeństwa, usprawnieniem działania Sklepu lub podniesieniem jakości świadczonych przez Sprzedawcę usług;
  3. zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług objętych Regulaminem poprzez wprowadzenie nowych funkcjonalności lub usług, modyfikację lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług;
  4. zmiana sposobów płatności lub wysyłki oraz zmiana kosztów wysyłki;
  5. konieczność wprowadzenia zmian redakcyjnych;
 5. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po wejściu w życie zmian. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
 6. Spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Umów Sprzedaży na jego podstawie zawartych rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny.
 7. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość skorzystania z wskazanych niżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 8. przy pomocy stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Postępowanie na ogół jest bezpłatne. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich dostępny jest pod adresem strony internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
 9. za pośrednictwem mediacji prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Postępowanie na ogół jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów dostępny jest pod adresem strony internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0.00